SAVIVALDA


    Lopšelyje-darželyje veikia savivaldos institucijos - lopšelio-darželio taryba ir mokytojų taryba.


    LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA - aukščiausia savivaldos institucija, telkianti vaikų tėvus, mokytojus, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems lopšelio-darželio veiklos uždaviniams spręsti.

    Lopšelio-darželio tarybos sudėtis:

   Pirmininkė - Alytė Kurauskienė, vyresnioji auklėtoja.
    Sekretorė - Danguolė Valackienė, vyresnioji auklėtoja.
    Nariai:
 • Alma Dabulienė (auklėtojos padėjėja),
 • Loreta Botvičienė (vyresnioji auklėtoja),
 • Danguolė Valackienė (vyresnioji auklėtoja),
 • Aldona Cholevinskaitė (auklėtojos padėjėja),
 • Kristina Pranckienė (tėvų atstovė),
 • Jurgita Lukoševičienė (tėvų atstovė).

   Lopšelio-darželio taryba:
 1. Numato švietimo įstaigos veiklos perspektyvas, aprobuoja įstaigos nuostatus, Vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo organizavimo tvarką;
 2. Inicijuoja šeimos ir lopšelio-darželio bendradarbiavimą;
 3. Prižiūri įstaigos ūkinę ir finansinę veiklą;
 4. Svarsto įstaigos struktūros pakeitimo klausimus;
 5. Teikia siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant materialinius ir intelektualinius išteklius;
 6. Gali sustabdyti kitų savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą bei teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.    MOKYTOJŲ TARYBA - nuolat veikianti savivaldos institucija. Ją sudaro lopšelio-darželio vadovybė, visi įstaigoje dirbantys mokytojai, asmens sveikatos priežiūros darbuotojai, kiti ugdymą organizuojantys darbuotojai.

    Pirmininkė - Vilija Gailienė, lopšelio-darželio direktorė.
    Sekretorė - Rima Šalaševičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.
   

   Mokytojų taryba:
 1. Aptaria praktinius lopšelio-darželio ugdymo organizavimo klausimus;
 2. Analizuoja ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus;
 3. Analizuoja lopšelio-darželio veiklos ir ugdymo programų realizavimą;
 4. Aprobuoja ugdymo turinio dalį, atitinkančią veiklos kryptį, švietimo nuostatas;
 5. Skatina naujovių paiešką ir patirties sklaidą;
 6. Kartu su įstaigos specialiaisiais pedagogais, sveikatos priežiūros darbuotojais sprendžia vaikų sveikatos, saugios veiklos, poilsio ir mitybos klausimus.

© 2011 m. Visos teisės saugomos.
Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt