© 2011 m. Visos teisės saugomos.
Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
TEISĖS AKTAI


    Lopšelis-darželis „Girinukas“  savo veiklą  grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu (2011 m.), Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kiti teisės aktais, Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ nuostatais.

    Su kitais lopšelio-darželio veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje www.smm.lt