MOKESTIS UŽ DARŽELĮ


MOKESČIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIUOSE-DARŽELIUOSE IR MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE NUSTATYMO
TAISYKLĖS

1. Mokestis už teikiamą neformalųjį švietimą neskaičiuojamas ir nemokamas už nelankytas dienas šiais atvejais:
1.1. dėl vaiko ligos;
1.2. vaiko tėvų ar teisėtų vaiko atstovų (toliau - tėvų) kasmetinių atostogų metu ir vasarą (liepos ir rugpjūčio mėnesiais);
1.3. žiemos laikotarpiu, jei oro temperatūra žemesnė nei - 20 °C.

2. Nuo mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą lopšelio-darželio ir mokyklos-darželio direktoriaus įsakymu atleidžiami:
2.1. vaikai iš šeimų, kurios gauna socialinę pašalpą (pažyma pristatoma kas trys mėnesiai iš Socialinės paramos skyriaus);
2.2. vaikai, esantys socialinės rizikos šeimų įskaitoje (pateikus Vaiko teisių apsaugos skyriaus rekomendaciją);
2.3. vaikai, kurių abu tėvai arba motina (tėvas) viena(as) auginanti(is) vaiką, yra bedarbiai (pristačius iš darbo biržos pažymą kas trys mėnesiai);
2.4. priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai, kuriems Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioto asmens sprendimu paskirtas nemokamas maitinimas;
2.5. vaikai, kuriems yra nustatytas neįgalumas (pateikus neįgaliojo pažymėjimą);

3. Mokestis už teikiamą neformalųjį švietimą mažinamas 50 proc. (išskyrus šeimas, kurios gauna pašalpas už globojamus vaikus):
3.1. šeimoms, auginančioms 3 ir daugiau vaikų, jeigu vaikai ir jaunuoliai iki 19 metų mokosi dieninėse visų tipų mokyklose (pristačius vaikų gimimo liudijimų kopijas ir pažymas iš mokymosi įstaigų);
3.2. vienam vaikui, jeigu lopšelį-darželį ar mokyklą-darželį lanko du vaikai iš tos pačios šeimos.

4. Išskirtiniais atvejais, pablogėjus šeimos materialinei padėčiai (dėl gaisro, stichinės nelaimės, šeimos nario mirties ir kitų nenumatytų aplinkybių), lopšelio-darželio, mokyklos-darželio direktoriaus įsakymu sudaryta komisija gali rekomenduoti direktoriui įsakymu atleisti vaikus nuo mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą.

5. Proporcingai galima mažinti mokestį už vaiko maitinimą, kai tėvų prašymu atsisakoma pusryčių arba vakarienės.

6. Dokumentai, kuriais vadovaujantis taikomos lengvatos, pateikiami priimant vaiką į lopšelį-darželį, mokyklą-darželį, o vėliau - pagal aplinkybes, numatytas šių taisyklių 1-4 punktuose. Mokestis nustatomas nuo to mėnesio pirmos dienos, kada pristatyti dokumentai. Laiku nepateikus reikiamų dokumentų, mokestis imamas bendra tvarka, o pateikus dokumentus, mokestis už praėjusį laiką neperskaičiuojamas.

7. Tėvai privalo, pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių buvo taikoma mokesčio lengvata, informuoti lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių direktorius.

8. Tėvai atsako už pateikiamų dokumentų teisingumą. Neteisėtai gavus lengvatą už vaiko išlaikymą lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose, piniginės lėšos išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.

9. Nesumokėjus mokesčio be pateisinamos priežasties už du mėnesius, lopšelio-darželio ir mokyklos-darželio direktorius turi teisę jį išsireikalauti įstatymų nustatyta tvarka.© 2011 m. Visos teisės saugomos.
Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt