© 2011 m. Visos teisės saugomos.
Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
VEIKLOS PROGRAMOS


    Įstaigos pedagogai ugdymo procesą organizuoja pagal šias programas:

    Įstaigos parengta ir įgyvendinama LOPŠELIO-DARŽELIO ,,GIRINUKAS" IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA.
    Programos prioritetinė kryptis - sveikos gyvensenos ugdymas.
    Programa skirta vaikams nuo 1 iki 5 (arba 6) metų, t. y. iki ugdymo pagal priešmokyklinio ugdymo programą pradžios. Programoje išskiriamos penkios kompetencijų grupės: sveikatos saugojimo, komunikavimo, socialinė, pažinimo ir meninė.
    Ugdymo turinys orientuotas į darnų asmenybės vystymąsi bei įgyvendinamas per visą vaiko buvimą grupėje: dalyvaujant pedagogo organizuotoje veikloje, šventėse, jam tvarkantis, valgant, einant į lauką, ruošiantis ilsėtis, bendraujant su pedagogu ar grupės vaikais, žaidžiant ir kita.
    TIKSLAS - atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius.


    Įgyvendinama ,,BENDROJI PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR UGDYMOSI PROGRAMA", kurios pagalba, laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdomas aktyvus, savimi ir savo gebėjimais pasitikintis, stiprią pažinimo motyvaciją turintis vaikas.
    Priešmokyklinis ugdymas - visuotinis vienerių metų trukmės ugdymas, skirtas vaikams nuo 6 metų padėti subręsti mokyklai. Priešmokyklinis ugdymas tėvų pageidavimu gali būti pradėtas teikti vaikams nuo 5 metų, jei vaikas tokiam ugdymui yra pakankamai subrendęs.
    TIKSLAS - laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam jo ugdymuisi mokykloje.


    Įgyvendinama įstaigos SVEIKATINGUMO UGDYMO PROGRAMA ,,AUK, JUDĖK IR TOBULĖK", kurios pagrindinis tikslas - siekti holistinio požiūrio į vaikų sveikatą, organizuojant įvairiapusišką sveikatinimo veiklą įstaigoje, taip sudarant prielaidas tolesniam sėkmingam vaiko ugdymuisi mokykloje.


    Dirbama pagal ,,IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ SAUGIOS GYVENSENOS ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMĄ" ir ,,ALKOHOLIO, TABAKO IR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS PROGRAMĄ".PROJEKTAI

    Tobulindamos sveikatingumo ugdymą, auklėtojos rengia individualius grupių sveikatingumo projektus. Juos integravus į bendrąją lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programą siekiama padėti vaikams suvokti, kad sveikata yra vertybė, ugdyti atsakomybę už ją, skatinti vaikų savęs pažinimą.